فرم تشخصی اولویت های مالکین و مدیران عملیاتی شناورها در مدیریت ناوگان
امید است با دریافت پاسخ های ارزشمند شما، راهکار متناسب با نیازهای خاص شما را با هدف کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش بهره وری و سهولت در مدیریت عملیات دریانوردی تقدیم حضورتان نماییم