مدیریت یکپارچه افرایش هماهنگی افزایش بهرهوری افزایش سرعت کاهش خطا نمنیت اطلاعات گزاررش روزاده ثبت مواد مصرفی آمار لوازم واثاثیه ثبت اطلاعات خدمه حضور وغیاب خدمه برنامه بازرسی ها برنامه بیمه برنامه حسارت برنامه تعمیرات ثبت قراردادهای شناور مدیریت تحهیزات ایمنی مدیریت گواهینامه ها sea-master
عملیات حدمه گواهینامه واسناد امور فنی بازرگانی
گزارش روزانع شناور ها مدیریت پرسنل گزارش مواد مصرفی شناورها مدیریت گواهینامه ها و تجهیزات
javascript

اطلس راهبر دریا

نرم افزار جامع مدیریت شناور

طراحی و تولید نرم افزارهای مدیریت و راهبری شناور

بیشتر بدانید

نرم افزارهای دریایی

تولید نرم افزارهای گسترده دریایی با کارایی های مختلف

بیشتر بدانید

خدمات دریایی و تامین شناور

ارائه خدمات دریایی و تامین شناور

بیشتر بدانید

تعمیر و نگهداری شناورها

پیاده سازی سیستم تعمیر و نگهداری شناورها

بیشتر بدانید