مدیریت یکپارچه افرایش هماهنگی افزایش بهرهوری افزایش سرعت کاهش خطا نمنیت اطلاعات گزاررش روزاده ثبت مواد مصرفی آمار لوازم واثاثیه ثبت اطلاعات خدمه حضور وغیاب خدمه برنامه بازرسی ها برنامه بیمه برنامه حسارت برنامه تعمیرات ثبت قراردادهای شناور مدیریت تحهیزات ایمنی مدیریت گواهینامه ها sea-master
عملیات حدمه گواهینامه واسناد امور فنی بازرگانی
گزارش روزانع شناور ها مدیریت پرسنل گزارش مواد مصرفی شناورها مدیریت گواهینامه ها و تجهیزات
javascript

محصولات اطلس راهبر دریا

اطلس راهبر دریا مفتخر است با طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای کارا همکار شما در توسعه تجارت شما باشد

با شرکتاطلس راهبر دریا بیشتر آشنا شوید!

کلیک کنید